Privacyverklaring en Cookiebeleid

Privacyverklaring Acupunctuur Rozendaal

​Contactgegevens

Innerlijke Gedachten
De Genestetlaan 3
6891 CP Rozendaal
Telefoon: 06-43753737

Innerlijke Gedachten is eigenaar van de praktijk Acupunctuur Rozendaal. Onderstaande privacyverklaring geldt derhalve voor beide praktijken.

Internet: www.innerlijkegedachten.nl en www.acupunctuur-rozendaal.nl

Innerlijke Gedachten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en voert dit uit zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij hebben geen cookies m.b.t. advertenties.

Reden van administreren van persoonsgegevens:

Omdat u client bent van Innerlijke gedachten / Acupunctuur Rozendaal verwerken wij de door u verstrekte persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die wij administreren zijn:

 • Initialen, achternaam, roepnaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres

Andere persoonsgegevens die wij verwerken:

Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO) zijn wij als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden. De volgende gegevens worden in uw medisch dossier door ons vastgelegd:

 • Uw zorgvraag en hoofd klacht
 • Diagnostische gegevens
 • Behandelgegevens

Gegevens van personen jonger dan 21 jaar

Onze website en/of dienst registreert alleen algemene gegevens over websitebezoekers, bijvoorbeeld het zoekgedrag (waar op geklikt wordt). We registreren geen persoonlijke gegevens en kunnen ook geen leeftijd bepalen van mensen die de website bezoeken.

De Basis van het verwerken van uw persoonsgegevens

De Basis voor een dossier is een wettelijke verplichting, opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO). Het aanleggen van een dossier door uw behandelend therapeut is nodig om een goede behandeling te kunnen geven. In uw dossier worden aantekeningen gemaakt over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Alleen na uw expliciete toestemming wordt informatie opgeslagen, die we hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld van een huisarts.

 • De doelen van het verwerken van persoonsgegevens zijn:
 • Het administreren van een medisch dossier, met daarin informatie waarop de behandelingen zijn gebaseerd
 • Het opstellen van de factuur voor uw zorgverzekering. Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum, de datum van de behandeling(en), de prestatiecode en de omschrijving ‘behandeling acupunctuur’.
 • Om met u contact te onderhouden m.b.t. de behandeling en/of facturatie.

Het doel van het verwerken van medische gegevens is:

Dit is nodig om de bij u passende en met u overlegde behandeling uit te kunnen voeren.

Gebruik van persoons- en dossiergegevens

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Informatie aan andere zorgverleners: dit doen we alléén met uw expliciete toestemming, bijv. aan uw huisarts als de therapie is afgerond of bij een doorverwijzing;
 • Gebruik door een waarnemer: tijdens de afwezigheid van uw vaste therapeut;
 • Geanonimiseerd (niet tot een persoon te herleiden) gebruik tijdens intercollegiale afstemming;
 • Financiële administratie: de factuur bevat uw NAW-gegevens en geboortedatum, hiermee kunt u de factuur bij de zorgverzekeraar indienen;
 • Uw e-mail kunnen we gebruiken voor het versturen van facturen, het maken van afspraken en het eventueel stellen van vragen in het kader van uw behandeling.

Indien wij voor een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij dit eerst met uw overleggen en expliciet uw toestemming vragen.

Toegang tot uw dossier en inzagerecht

Alleen uw behandelend therapeut heeft toegang tot uw dossier. Uw behandelend therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

U kunt inzagerecht in uw dossier krijgen, dit is geregeld in artikel 35 (lid 1, lid 2, lid 3, lid 4) van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

U heeft het recht om eventuele correcties en/of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Het correctierecht is geregeld in artikel 36 (lid 1, lid 2, lid 3, lid 4) van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Innerlijke Gedachten verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden op basis van met u gemaakte afspraken of om te moeten voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijn

De wettelijke bewaartermijn van een dossier is 20 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft ook het recht om een eerder gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Innerlijke Gedachten.

Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat wij voor, op uw verzoek, persoonsgegevens in een computerbestand op te sturen naar u zelf, of naar een ander door u genoemde organisatie.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@InnerlijkeGedachten.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om mee te sturen:

– ofwel uw identiteitskaart: een zwart/wit kopie met de zijde waar uw foto op staat

– ofwel uw paspoort: een zwart/wit kopie van de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN). Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Innerlijke Gedachten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Toegang tot een dossier van een minderjarige

Deze patiëntrechten zijn vastgelegd in de WGBO.

Wilsbekwame minderjarigen tussen 12-16 jaar zelf en hun ouder(s) mogen dit vragen. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben ook medebeslissingsrecht over de uit te voeren behandeling. Gebaseerd op het medebeslissingsrecht hebben ouders het recht op informatie en inzage in het dossier.

Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de therapeut van mening is dat de uitoefening van deze rechten indruist tegen het belang van de patiënt/cliënt.

Geheimhouding: wilsbekwame patiënten/cliënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Innerlijke Gedachten neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij werken met een papieren cliëntendossier wat afgesloten bewaard wordt.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken op onze site

Innerlijke gedachten gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

× Direct contact?